Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 18 juli 2024

19:00 - 21:22
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Avine Fokkens-Kelder
Toelichting

U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. Ook is de vergadering voor iedereen digitaal te volgen op deze pagina vanaf 19:00 uur.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:00
 2. 2

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de agenda.

 3. 3

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de besluitenlijst van  27 juni 2024.

 4. 4

  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.

 5. 5

  Voorgesteld besluit  Vaststellen van de lijst ingekomen stukken van 22 juni 2024 tot 11 juli 2024 met de genoemde wijzen van afdoening.

 6. 6

  Voorgesteld besluit:


  De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.

 7. 7

  Hamerstuk


  In de verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad van Heerenveen 2024 is vastgelegd dat de klankbordcommissie bestaat uit een raadslid uit iedere fractie. Door het vertrek van de heer R. Tromp als raadslid is er een vacature ontstaan in de klankbordcommissie. De fractie van de VVD draagt mevrouw M.  Kuipers-Jansma voor ter benoeming.

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw M.D. Kuipers-Jansma te benoemen als lid van de klankbordcommissie.

 8. 8

  Bespreekstuk op verzoek van FNP 


  De raad wordt gevraagd de voorjaarrapportage 2024 vast te stellen en daarnaast in te stemmen met het toevoegen van € 33.600 aan de reserve Energiefonds.


  Vanaf 2024 legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten via een voor- en najaarsrapportage. Dit vervangt eerdere financiële verzamelbesluiten en biedt inzicht in doelvoortgang.


  De raad ontvangt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage. Hiermee kan zij haar controlerende en kaderstellende rol uitoefenen via de Planning en Controlcyclus (P&C-cyclus). De P&C-cyclus zorgt ervoor dat de financiële koers van de gemeente systematisch wordt bewaakt en bijgestuurd.


  Naast de gerealiseerde successen in de eerste 4 maanden van 2024 worden in de voorjaarsrapportage de voorgestelde budget- en kredietwijzigingen besproken.


  In de voorjaarsrapportage is een toevoeging aan de reserve energiefonds opgenomen. Deze reserve is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van hoge energiekosten.


  De voortgang van doelen wordt in de rapportage aangegeven met een ‘stoplichtenmodel’. Alleen afwijkende doelen krijgen een toelichting.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen 
  2. In te stemmen met het toevoegen van € 33.600 aan de reserve Energiefonds

 9. 9

  Bespreekstuk


  De raad wordt gevraagd de Perspectiefnota 2024 vast te stellen. Elk jaar stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast om financiële keuzes te maken. Dit document dient als basis voor de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Alleen onontkoombare en wettelijke taken zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2024. Andere aanvragen staan in de bijlage. De raad wordt ook voorgesteld om de onderzoeksrichtingen voor Duurzaam Gezond en Financieel Perspectief vast te stellen.


  In de Perspectiefnota 2024 zijn een aantal ombuigingen opgenomen op basis van het project Duurzaam en Gezond Financieel Perspectief (DGFP). In het komende jaar zullen de overige deelprojecten uitgewerkt worden, zodat bij de Perspectiefnota 2025 voorstellen gedaan kunnen worden om een meerjarig structureel sluitende begroting te presenteren. Hierover is de gemeenteraad met twee raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Bij het opstellen van de Perspectiefnota 2025 zullen alle deelprojecten van DGFP zijn uitgewerkt en voorzien van een voorstel. Op deze wijze kan bij de Perspectiefnota 2025 een integrale afweging worden gemaakt, die kan worden gebruikt als basis voor het opstellen van de Themabegroting 2026.


  Het jaar 2026 wordt ook wel het ravijnjaar genoemd. Deze benaming verwijst naar een financiële uitdaging waar Nederlandse gemeenten binnenkort mee te maken krijgen. In 2026 eindigt het huidige financiële systeem, en pas in 2027 wordt een nieuw systeem gestart. Dit creëert een jaar van financiële onzekerheid waarin gemeenten een aanzienlijk tekort aan inkomsten kunnen ervaren.


  Behandelwijze tijdens de vergadering:

  • 1e termijn fracties
   Met 3 minuten betoog, waarop interruptie mogelijk is.
   Aan het eind van ieder betoog worden eventuele moties en amendementen ingediend. Waarover vragen kunnen worden gesteld aan elkaar en het college.
   1. Mw. Ottens/PvdA
   2. Dhr. Walsweer/VVD
   3. Dhr. Eijer/FNP
   4. Dhr. Hartsuiker/Heerenveen Lokaal
   5. Dhr. Naber/GroenLinks
   6. Mw. Scheweer/CDA
   7. Mw. Chang/D66
   8. Mw. Van Ruth/SP Heerenveen
   9. Mw. Speel /Gemeente Belangen Heerenveen
   10. Mw. de Heij/CU
   Er zijn maximaal twee woordvoerders per fractie.
  • Schorsing
  • 2e termijn fracties (meningsvormend)
  • Stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Perspectiefnota 2024 vast te stellen 
  2. De onderzoeksrichtingen voor het vervolgtraject Duurzaam Gezond en Financieel Perspectief conform de bijlage vast te stellen 
  3. Kennis te nemen van de uitkomsten van de deelopdracht 'investeringen tweede fase' (DGFP)

 10. 10

  We vragen het college om:

  • Zich samen met de gemeenteraad maximaal te blijven in zetten om samen met onze inwoners, bestuurders en zorgdeskundigen te komen tot de beste oplossingen voor de huidige bedreigingen in de zorg**.**
  • De rapporten van Lysias Advies en Planbureau Fryslân onder de aandacht te brengen van de ziekenhuisbesturen en hen te vragen de gevolgen mee te wegen in hun besluitvorming.
  • Een participatieproces op te zetten waarbij onze inwoners en alle andere belanghebbenden betrokken worden met als doel de best mogelijke informatie te verstrekken en tegelijkertijd zoveel mogelijk de inzichten en deskundigheid uit de samenleving op te halen.
  • Onderzoek te laten doen wat voor economisch impuls ziekenhuis Tjongerschans al sinds jaar en dag op onze gemeente heeft.
  • De kosten voor het participatieproces en het onderzoek te dekken uit de post ‘onderzoek ziekenhuis’ uit de Voorjaarrapportage.

  Moties 2022-2026

  Toelichting
  Samen naar bestendige zorg
 11. 11
  Sluiting - 21:21